Μέσο Σταθμικό Μηνιαίο Εισόδημα (Average weighted monthly earnings)

Μέσο σταθμικό μηνιαίο εισόδημα είναι ο μέσος μισθός, ο οποίος προκύπτει από το σύνολο των αμοιβών που εισπράττει ένας εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του, από την πρόσληψη μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του επιδόματος της κοινωνικής ασφάλισης.