Αρχική Δημόσια Προσφορά (Initial Public Offering (IPO))

Αρχική δημόσια προσφορά είναι η πρώτη πώληση με δημόσια πρόσκληση και εγγραφή ενός τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης. […]