Ενοποιημένος Ισολογισμός (Consolidated balance sheet)

Ενοποιημένος Ισολογισμός είναι ο συνδυασμένος Ισολογισμός για μια εταιρεία συμμετοχών και τις θυγατρικές της, στον οποίο υπολογίζεται το Ενεργητικό και οι Υποχρεώσεις όλου του ομίλου.

Ετήσια Έκθεση / Ετήσιος Απολογισμός (Annual report)

Ετήσιος απολογισμός είναι η καθιερωμένη ετήσια έκθεση η οποία καταρτίζει μια εταιρεία απευθυνόμενη προς τους μετόχους της και αποτυπώνει τη συνοπτική εικόνα της εταιρείας κατά την ημερομηνία σύνταξής της αναφορικά με: […]

Ισολογισμός (Balance sheet)

Ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις Υποχρεώσεις και τις Απαιτήσεις μιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. […]