Ισοζύγιο Άδηλων Συναλλαγών (Balance of invisible transactions)

Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών είναι το ισοζύγιο που περιλαμβάνει σε χρηματική έκφραση τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προέρχονται από τρέχουσες, μη εμπορευματικές δοσοληψίες. Σε αυτό υπάγονται τα κονδύλια που […]