Ισοζύγιο Άδηλων Συναλλαγών (Balance of invisible transactions)

Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών είναι το ισοζύγιο που περιλαμβάνει σε χρηματική έκφραση τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προέρχονται από τρέχουσες, μη εμπορευματικές δοσοληψίες.

Σε αυτό υπάγονται τα κονδύλια που σχετίζονται με την κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων και εμπορευμάτων μεταξύ των χωρών, όπως ο τουρισμός, η μετανάστευση, οι μεταφορές, οι ασφάλειες, οι προμήθειες, οι τόκοι και τα κέρδη).

Επίσης στο ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διπλωματική εκπροσώπηση των χωρών, την κοινή άμυνα και άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εγγραφούν στο Εμπορικό Ισοζύγιο και το Ισοζύγιο Κινήσεως Κεφαλαίων.

Στο Ενεργητικό του εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις από παρεχόμενες υπηρεσίες που λέγονται άδηλοι πόροι, ενώ στο Παθητικό του αναγράφονται όλες οι υποχρεώσεις για υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίες ονομάζονται άδηλες πληρωμές.