Αδιαίρετος Καταθετικός Λογαριασμός (Joint owner undivided deposit)

Αδιαίρετος καταθετικός λογαριασμός είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο, αντίθετα με τον κοινό καταθετικό λογαριασμό, οι αναλήψεις ή οποιεσδήποτε χρεώσεις επιτρέπονται μόνο με τη σύμπραξη όλων των συνδικαιούχων. […]