Αδιαίρετος Καταθετικός Λογαριασμός (Joint owner undivided deposit)

Αδιαίρετος καταθετικός λογαριασμός είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο, αντίθετα με τον κοινό καταθετικό λογαριασμό, οι αναλήψεις ή οποιεσδήποτε χρεώσεις επιτρέπονται μόνο με τη σύμπραξη όλων των συνδικαιούχων.

Σε περίπτωση που ένας εξ αυτών ενεργεί με εξουσιοδότηση των υπολοίπων πρέπει να αποδεικνύει ότι οι τελευταίου βρίσκονται εν ζωή.

Η τράπεζα οφείλει να παρέχει μέσα σε ένα μήνα από το άνοιγμα ενός τέτοιου λογαριασμού, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) τα στοιχεία των δικαιούχων.

Άλλα είδη καταθέσεων: