Ετήσια Έκθεση / Ετήσιος Απολογισμός (Annual report)

Ετήσιος απολογισμός είναι η καθιερωμένη ετήσια έκθεση η οποία καταρτίζει μια εταιρεία απευθυνόμενη προς τους μετόχους της και αποτυπώνει τη συνοπτική εικόνα της εταιρείας κατά την ημερομηνία σύνταξής της αναφορικά με: […]

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income statement)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) είναι μια έκθεση που περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές που έγιναν σε μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση. […]