Τραπεζική Χρηματοδότηση / Χορήγηση (Bank advance)

Τραπεζική χρηματοδότηση / χορήγηση είναι μια μορφή τραπεζικού δανεισμού η οποία πραγματοποιείται είτε με υπεραναλήψεις (overdrafts) από λογαριασμό καταθέσεων, είτε με λογαριασμό δανείου (loan account), ο οποίος χρεώνεται με το δάνειο αμέσως και […]