Τραπεζική Χρηματοδότηση / Χορήγηση (Bank advance)

Τραπεζική χρηματοδότηση / χορήγηση είναι μια μορφή τραπεζικού δανεισμού η οποία πραγματοποιείται είτε με υπεραναλήψεις (overdrafts) από ένα λογαριασμό καταθέσεων, είτε με λογαριασμό δανείου (loan account), ο οποίος χρεώνεται με το δάνειο αμέσως και το ποσό μεταφέρεται σε τρεχούμενο λογαριασμό (current account) του δανειολήπτη.

Στην περίπτωση του λογαριασμού καταθέσεων οι τόκοι υπολογίζονται μόνο στο ποσό των υπεραναλήψεων, ενώ στο λογαριασμό δανείου οι τόκοι υπολογίζονται σε όλο το ποσό του δανείου.