Κατευθυνόμενος Πληθωρισμός (Directed inflation)

Κατευθυνόμενος πληθωρισμός είναι ένα είδος πληθωρισμού ο οποίος υπάρχει όταν οι νομισματικές αρχές αυξάνουν την προσφορά χρήματος. […]

Πληθωρισμός (Inflation)

Πληθωρισμός είναι η τάση αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών στην οικονομία. Το μέγεθος του πληθωρισμού προσδιορίζεται από την εξέλιξη του δείκτη τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών και ειδικότερα, προσδιορίζεται από […]