Καθολικό Δεσμευμένων Λογαριασμών (Attached ledger)

Καθολικό δεσμευμένων λογαριασμών. είναι λογιστικό βιβλίο, στο οποίο τηρούνται χωριστά οι δεσμευμένοι, με απόφαση του Δικαστηρίου, λογαριασμοί.

Καθολικό (General ledger)

Γενικό καθολικό είναι μία συλλογή όλων των λογαριασμών μιας εταιρίας, η οποία περιέχει περιληπτικά όλες τις οικονομικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου και χρησιμοποιεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. […]