Καθολικό Δεσμευμένων Λογαριασμών (Attached ledger)

Καθολικό δεσμευμένων λογαριασμών είναι ένα λογιστικό βιβλίο, στο οποίο τηρούνται χωριστά οι δεσμευμένοι, με απόφαση του δικαστηρίου, λογαριασμοί.