Κίνδυνος Διακανονισμού (Settlement risk)

Κίνδυνος διακανονισμού είναι ο κίνδυνος ένας αντισυμβαλλόμενος να μην παραδώσει ένα αξιόγραφο ή την ονομαστική αξία του σε μετρητά, ενώ ο άλλος το έχει παραδώσει ήδη σύμφωνα με την μεταξύ τους εμπορική συμφωνία. […]