Lookback option (Lookback option)

Lookback option είναι το call option / put option που δίνει στον επενδυτή το δικαίωμα αγοράς / πώλησης του υποκειμένου μέσου στην χαμηλότερη / υψηλότερη τιμή που καταγράφηκε στη διάρκεια του συμβολαίου. […]