Lookback option (Lookback option)

Lookback option είναι το εξωτικό call option / put option που δίνει στον επενδυτή το δικαίωμα αγοράς / πώλησης του υποκειμένου μέσου, στην χαμηλότερη / υψηλότερη τιμή που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου.

Τα πλέον γνωστά εξωτικά options είναι τα εξής: