Οικονομική Επιστήμη (Economics)

Οικονομική επιστήμη είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των τρόπων αξιοποίησης των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και για τη διανομή αυτών […]

Υπόθεση του Μόνιμου Εισοδήματος (Permanent income hypothesis)

Υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος είναι μια υπόθεση που εντάσσεται στη φιλοσοφία της θεωρίας του κύκλου ζωής, σύμφωνα με την οποία, η τρέχουσα κατανάλωση προγραμματίζεται ανάλογα με το εισόδημα μιας ευρύτερης χρονικής περιόδου.

Οριακή Αποδοτικότητα Κεφαλαίου (Marginal efficiency of capital)

Οριακή αποδοτικότητα κεφαλαίου ορίζεται ως η συμβολή μιας επιπλέον μονάδας κεφαλαίου στη συνολική παραγωγή της επιχείρησης. […]

Υπόθεση του Κύκλου Ζωής (Life cycle hypothesis)

Υπόθεση του κύκλου ζωής είναι μια οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία τα άτομα προγραμματίζουν την καταναλωτική κι αποταμιευτική τους συμπεριφορά σε μακροχρόνιο ορίζοντα, ώστε να πετύχουν την καλύτερη δυνατή […]