Διευκόλυνση Οριακής Χρηματοδότησης (Marginal lending facility)

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης είναι μια πάγια διευκόλυνση που παρέχει το Ευρωσύστημα και την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι αντισυμβαλλόμενοι για να […]