Διευκόλυνση Οριακής Χρηματοδότησης (Marginal lending facility)

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης είναι μια πάγια διευκόλυνση την οποία παρέχει το Ευρωσύστημα και την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι αντισυμβαλλόμενοι για να λαμβάνουν χρηματοδότηση από μια εθνική Κεντρική Τράπεζα, με διάρκεια μίας ημέρας και με προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων.