Τιμή Αγοράς (Market price)

Τιμή αγοράς είναι η τιμή που διαπραγματεύεται ένα χρεόγραφο στη δευτερογενή αγορά και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή και μικρότερη από την ονομαστική αξία του χρεογράφου, ανάλογα με την πορεία των επιτοκίων. […]