Τιμή Αγοράς (Market price)

Τιμή αγοράς είναι η τιμή που διαπραγματεύεται ένα χρεόγραφο (π.χ. ομόλογο) στη δευτερογενή αγορά και μπορεί να είναι μεγαλύτερη (άρα το χρεόγραφο διαπραγματεύεται υπέρ το άρτιο, με premium) ή και μικρότερη (άρα το χρεόγραφο διαπραγματεύεται υπό το άρτιο, με discount) από την ονομαστική αξία του χρεογράφου, ανάλογα με την πορεία των επιτοκίων.

Παράδειγμα:
Έστω ομολογία Χ που εκδόθηκε για πρώτη φορά πέρυσι με επιτόκιο 7%. Φέτος ομολογίες με τα ίδια χαρακτηριστικά με την Χ (π.χ. από τον ίδιο οργανισμό, ίδιας διάρκειας ωρίμανσης, ιδίου κινδύνου, κ.λ.π) έχουν επιτόκιο 10% λόγω αύξησης των επιτοκίων στην αγορά.

Ένας επενδυτής στην δευτερογενή αγορά θα αγοράσει την ομολογία Χ μόνον εάν η τιμή της έχει πέσει έτσι ώστε να προσφέρει την ίδια απόδοση με τις καινούριες ομολογίες. Έτσι η Χ θα πωλείται με discount.

Το αντίστροφο μπορεί να συμβεί με εάν τα επιτόκια στην αγορά έχουν μειωθεί και η Χ θα πωλείται με premium.

Τιμή αγοράς και προϊόντα

Τιμή αγοράς ή Αγοραία τιμή είναι η τιμή που διατίθενται τα προϊόντα προς πώληση στην αγορά. Η τιμή που καταβάλλει ο καταναλωτής για την απόκτηση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.

Περιλαμβάνουν το κόστος παραγωγής και τους έμμεσους φόρους πλην τις επιδοτήσεις (χρηματικές παροχές) που εισπράττουν οι επιχειρήσεις από το κράτος.

Τιμή Αγοράς = Τιμή Κόστους + Έμμεσοι φόροι – Επιδοτήσεις