Mean Reversion (Mean reversion)

Mean reversion είναι μια επενδυτική στρατηγική που στηρίζεται στην πεποίθηση των επενδυτών ότι τόσο οι υψηλές, όσο και οι χαμηλές τιμές μιας μετοχής είναι προσωρινό φαινόμενο και τελικά η τιμή της θα κινηθεί σε ένα μέσο επίπεδο μακροπρόθεσμα. […]