Mean Reversion (Mean reversion)

Mean reversion είναι μια επενδυτική στρατηγική που στηρίζεται στην πεποίθηση των επενδυτών ότι τόσο οι υψηλές, όσο και οι χαμηλές τιμές μιας μετοχής είναι προσωρινό φαινόμενο και τελικά η τιμή της θα κινηθεί σε ένα μέσο επίπεδο μακροπρόθεσμα.

Η μεθοδολογία mean reversion περιλαμβάνει πρώτα την εξακρίβωση του εύρους της τιμής που θα κινηθεί μία μετοχή και μετά τον υπολογισμό της μέσης τιμής χρησιμοποιώντας αναλυτικές τεχνικές που βασίζονται στο Ενεργητικό της εταιρίας, στα κέρδη της κτλ.

Όταν η τρέχουσα τιμή είναι μικρότερη από την μέση, η μετοχή θεωρείται ελκυστική για αγορά με την προσδοκία ότι θα ανέβει. Όταν η τρέχουσα τιμή είναι μεγαλύτερη από την μέση, η τιμή αναμένεται να πέσει.

Με άλλα λόγια, αποκλίσεις από την μέση τιμή αναμένεται να αντιστραφούν στο μέλλον.