Απόδοση Μετοχής (ROI on stocks)

Απόδοση μετοχής είναι μια ιδιαίτερη υποκατηγορία της απόδοσης μιας επένδυσης καθώς ο επενδυτής όταν αγοράζει μια μετοχή προσδοκά δύο κατηγορίες απόδοσης, τη μερισματική απόδοση και την κεφαλαιακή υπεραξία. […]

Μερισματική Απόδοση (Dividend yield)

Μερισματική απόδοση είναι το μέρισμα που πληρώνει μία εταιρία ως ποσοστό επί της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. […]