Μέση Λήξη Υποχρεώσεων (Average due date)

Μέση λήξη υποχρεώσεων είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου διάρκειας των πάσης φύσεως υποχρεώσεων μιας επιχείρησης. Ο υπολογισμός γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του ποσού επί του […]