Μέσο Σταθμικό Μηνιαίο Εισόδημα (Average weighted monthly earnings)

Μέσο σταθμικό μηνιαίο εισόδημα είναι ο μέσος μισθός ο οποίος προκύπτει από το σύνολο των αμοιβών που εισπράττει ένας εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του, από την πρόσληψη μέχρι τη συνταξιοδότησή του. […]