Μέθοδος add-on Απόδοσης (Add-on return method)

Μέθοδος add-on απόδοσης είναι μία μέθοδος μέτρησης επενδυτικής απόδοσης και χρησιμοποιείται κυρίως για προϊόντα καταθέσεων που εκδίδονται στην τιμή των 100 και οι τόκοι προστίθενται στο τέλος. […]