Νόμισμα Πρόσδεσης (Anchor / Pegging currency)

Νόμισμα πρόσδεσης είναι το ισχυρό νόμισμα στο οποίο προσδένεται κι από το οποίο εξαρτάται η συναλλαγματική σοτιμία ενός άλλου νομίσματος προκειμένου να εξασφαλισθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία αυτού. […]