Νόμισμα Πρόσδεσης (Anchor / Pegging currency)

Νόμισμα πρόσδεσης είναι το ισχυρό νόμισμα στο οποίο προσδένεται κι από το οποίο εξαρτάται η συναλλαγματική ισοτιμία ενός άλλου νομίσματος προκειμένου να εξασφαλισθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία αυτού.

Παράδειγμα:
Νόμισμα πρόσδεσης θεωρείται ότι ήταν το δολάριο ΗΠΑ για τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ν.Α. Ασίας πριν και μετά την κρίση του 1998, το γερμανικό μάρκο για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την εισαγωγή του ευρώ ή θεωρείται ότι είναι πλέον το ευρώ για ορισμένες χώρες της Ευρώπης εκτός Ε.Ε, ή της Αφρικής.