Νόμος των μεγάλων Τιμών (Law of large numbers)

Νόμος των μεγάλων τιμών είναι ένα θεώρημα στη Στατιστική, σύμφωνα με το οποίο η κατανομή πιθανοτήτων από ένα μεγάλο δείγμα ανεξάρτητων παρατηρήσεων μίας τυχαίας μεταβλητής, θα είναι συγκεντρωμένη γύρω από την […]