Νόμος των μεγάλων Τιμών (Law of large numbers)

Νόμος των μεγάλων τιμών είναι ένα θεώρημα στη Στατιστική, σύμφωνα με το οποίο η κατανομή πιθανοτήτων από ένα μεγάλο δείγμα ανεξάρτητων παρατηρήσεων μίας τυχαίας μεταβλητής, θα είναι συγκεντρωμένη γύρω από την αναμενόμενη τιμή της τυχαίας μεταβλητής και η διακύμανση θα τείνει στο μηδέν όσο μεγαλώνει το δείγμα.