Οριακό Προϊόν (Marginal product of labor)

Οριακό προϊόν είναι το επιπλέον προϊόν που μπορεί να παραχθεί με κάθε επιπρόσθετο συντελεστή παραγωγής που θα χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση κατά την παραγωγική διαδικασία. […]