Λογιστικές Υποθέσεις (Accounting assumptions)

Λογιστικές υποθέσεις είναι οδηγίες που διευκολύνουν την επίλυση σύνθετων πρακτικών θεμάτων, περιορίζουν τον αριθμό των μεταβλητών και συγχρόνως αυξάνουν τη δυνατότητα ελέγχου στη διαδικασία αντιμετώπισης κάποιου προβλήματος. […]

Αριστοποίηση / Βελτιστοποίηση (Optimization)

Βελτιστοποίηση στα οικονομικά είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (πχ μεγιστοποίηση του κέρδους) έχοντας συνήθως περιορισμό στους οικονομικούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. […]

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Gross domestic product (GDP))

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το σύνολο των προϊόντων, υλικών και άυλων, που παράχθηκαν μέσα στην επικράτεια μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες, ακόμα και αν μέρος αυτού παράχθηκε από […]

Άρνηση (Denial)

Άρνηση είναι μια αντίδραση κατά την οποία το ενδεχόμενο που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος/επενδυτής είναι τόσο αποκρουστικό που το απορρίπτει απευθείας επιμένοντας ότι δεν μπορεί να ισχύει. […]