Λογιστικό / Εμφανές κόστος (Explicit / Accounting cost)

Λογιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων τους.

Παράδειγμα:
Οι δαπάνες για αμοιβές του εργατικού δυναμικού, για την αγορά πρώτων υλών και διαφόρων υλικών, για τη μεταφορά των προϊόντων κτλ.

Πιο αναλυτικά, λογιστικό κόστος είναι το κόστος που περιλαμβάνει την οργάνωση, κατανομή, κατάταξη και επιμερισμό των διαφόρων γενικών εξόδων και δαπανών, των πρώτων υλών, του εργατικού κόστους καθώς και των ειδικών εξόδων παραγωγής και διάθεσης που αναλώνονται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας.

Το σύνολο του εμφανούς και του αφανούς κόστους (περιλαμβανομένου του φυσιολογικού κέρδους) αποτελεί το οικονομικό κόστος που είναι ουσιαστικά το κόστος ευκαιρίας της επιχείρησης για την παραγωγή του προϊόντος.