Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (Over the counter (OTC))

Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ή Over-the-counter (OTC), είναι οι συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία διαπραγματεύονται μέσω ενός δικτύου αντιπροσώπων και όχι μέσω μιας κεντρικής, επίσημης πλατφόρμας.