Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (Over the counter (OTC))

Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ή Over-the-counter (OTC), είναι οι συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κι άλλα στοιχεία Ενεργητικού, τα οποία διαπραγματεύονται μέσω ενός δικτύου αντιπροσώπων και όχι μέσω μιας κεντρικής, επίσημης πλατφόρμας όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα χρεόγραφα που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά (over the counter) συνήθως δημιουργούνται από ιδιωτικούς εμπόρους χρεογράφων (όπως μια επενδυτική τράπεζα) και οι οποίοι δρουν ως μεσολαβητές μεταξύ των πωλητών και πιθανών αγοραστών.

Τα Forwards και Swaps αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των εν λόγω συμβάσεων.

Τα πλεονεκτήματα των εξωχρηματιστηριακών συμβολαίων είναι κυρίως το χαμηλότερο κόστος, οι χαμηλότεροι φόροι και η δυνατότητα για τους πωλητές και τους αγοραστές αυτών των προϊόντων να διαπραγματεύονται διμερώς και να προσαρμόζουν οι ίδιοι τις συναλλαγές.

Over-the-Counter μετοχές

Οι OTC μετοχές, οι οποίες ονομάζονται και “μη εισηγμένες μετοχές”, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε χρηματιστές και υποψήφιους αγοραστές. Ο κύριος λόγος που μία μετοχή διαπραγματεύεται εξωχρηματιστηριακά (over the counter) είναι επειδή η εταιρεία είναι πολύ μικρή για να πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Οι OTC μετοχές θεωρούνται σημαντικές γιατί προσφέρουν στους επενδυτές την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο τους και να μην εξαρτάται μόνο από την απόδοση εισηγμένων εταιριών. Δίνεται επίσης στους επενδυτές η ευκαιρία να επενδύσουν σε μετοχές μικρών και υποτιμημένων εταιριών που έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Επειδή οι περισσότερες δεν είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πολλές OTC μετοχές είναι είτε μετοχές μικρής / μεσαίας κεφαλαιοποίησης είτε προσφέρονται από εταιρίες με βεβαρημένο ιστορικό. Αλλά δεν έχουν όλες οι μη εισηγμένες εταιρείες κακή πιστοληπτική ικανότητα, ορισμένες απλώς δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής δαπανηρών λογιστικών εκθέσεων.

Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να κάνουν εκτενή έρευνα πριν επενδύσουν σε τέτοιου τύπου περιουσιακά στοιχεία, λόγω του ότι οι OTC εταιρίες υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές ρυθμίσεις.