Υποχρεώσεις / Ξένα Κεφάλαια (Liabilities)

Υποχρεώσεις είναι χρέη της επιχείρησης που καταγράφονται στον Ισολογισμό της και θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της παραγωγικής διαδικασίας. […]

Ιδία Κεφάλαια (Equity / Equity capitals)

Ίδια κεφάλαια ή Καθαρή Θέση μιας εταιρίας συνιστούν (1) το μετοχικό κεφάλαιο, (2) τα Αποθεματικά, (3) τα δωρεάν χορηγηθέντα κεφάλαια και (4) οι Υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα της. […]