Παθητικό (Liabilities and owners' equity)

Παθητικό στον Ισολογισμό μιας εταιρίας είναι η αποτύπωση των αποθεματικών μεγεθών των υποχρεώσεων της έναντι των μετόχων και των δανειστών της.

Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί το σύνολο της Καθαρής Θέσης (ή Ιδίων Κεφαλαίων) και των Υποχρεώσεων (ή ξένων κεφαλαίων) μιας επιχείρησης.

Ομαδοποίηση Στοιχείων Παθητικού

Α. Ίδια Κεφάλαια
…….1) Κεφάλαιο
…….2) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
…….3) Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων
…….4) Αποθεματικά Κεφάλαια
…….5) Αποτελέσματα εις νέο
…….6) Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Β. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Γ. Υποχρεώσεις
…….1) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
…….2) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού

Ενεργητικό = ΠαθητικόΥποχρεώσεις + Καθαρή Θέση