Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price-to-Earnings ratio (P/E))

Δείκτης τιμής μιας μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή είναι ο αριθμοδείκτης που προσδιορίζει την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή μιας μετοχής ως προς τα κέρδη ανά μετοχή της τελευταίας λογιστικής χρήσης. […]