Ενεργητικό / Περιουσιακό Στοιχείο (Asset)

Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων οι οποίοι ανήκουν σε μία επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία, ενώ αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και άλλα οφέλη η εκμετάλλευση τους. […]

Εναλλακτικά Περιουσιακά Στοιχεία (Alternative assets)

Εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία είναι μη παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης όπως κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου κτλ. […]