Πράξη Κύριας Αναχρηματοδότησης (Main refinancing operation)

Πράξη κύριας αναχρηματοδότησης είναι μια τακτική πράξη ανοικτής αγοράς που διενεργείται από το Ευρωσύστημα με τη μορφή αντιστρεπτέας συναλλαγής. […]