Καθυστερήσεις σε Προνομιούχες Μετοχές (Arrearages on preferred stocks)

Καθυστερήσεις σε προνομιούχες μετοχές (arrearages) είναι η συσσώρευση απλήρωτων μερισμάτων που αφορούν προνομιούχες μετοχές. Οι […]

Προνομιούχες Μετοχές (Preferred stocks)

Προνομιούχες μετοχές είναι προνομιούχα μερίδια ιδιοκτησίας μιας εταιρίας με περισσότερα δικαιώματα πάνω στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία της από τις κοινές μετοχές. […]