Υπέρ το άρτιο (Premium / Above par)

Διαφορά υπέρ το άρτιο (premium / above par) είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου κατά την ωρίμανση, και της τρέχουσας τιμής του στην αγορά, όταν αυτή είναι υψηλότερη της ονομαστικής. […]