Υπέρ το άρτιο (Premium / Above par)

Διαφορά υπέρ το άρτιο (premium / above par) είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου κατά την ωρίμανση, και της τρέχουσας τιμής του στην αγορά, όταν αυτή είναι υψηλότερη της ονομαστικής.

Ομόλογα που διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά και μοιράζουν σταθερά τοκομερίδια θα διαπραγματεύονται υπέρ το άρτιο (premium / above par) όταν τα επιτόκια των αγορών μειώνονται.

Αυτό θα συμβεί γιατί ενώ ο επενδυτής λαμβάνει σε αξία το ίδιο ποσό, τα μειωμένα επιτόκια προσφέρουν μικρότερες αποδόσεις σε εναλλακτικές επενδύσεις. Οπότε οι επενδυτές θα πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό (premium) για να αγοράσουν ένα ομόλογο με υψηλότερες αποδόσεις από αυτές της αγοράς.

Αντίθετα, η άνοδος των επιτοκίων μπορεί να προκαλέσει την διαπραγμάτευση ενός ομολόγου υπό το άρτιο (discount / under par).

Γενικά με premium πωλείται κάτι όταν η τιμή του υπερβαίνει την αντικειμενική/ονομαστική αξία του.

Option premium

Option premium είναι το ποσό που πληρώνει ο αγοραστής και εισπράττει ο πωλητής ενός δικαιώματος προαίρεσης (option), για την παραχώρηση, για συγκεκριμένη περίοδο, δικαιωμάτων αγοράς (call) ή πώλησης (put) ενός χρεογράφου σε μία συγκεκριμένη τιμή εξάσκησης στο μέλλον.

Ένα option premium είναι μη εξαγοράσιμο και ο αγοραστής πρέπει πληρώσει, ανεξάρτητα από το εάν εξασκήσει το δικαίωμα ή όχι.

Το option premium συχνά μεταβάλλεται εξαιτίας των νέων συνθηκών στην αγορά και την διακύμανση άλλων οικονομικών παραγόντων όπως:

Premium ασφάλισης

Premium είναι επίσης η τακτική περιοδική πληρωμή που απαιτεί ο ασφαλιστής για να παρέχει κάλυψη σύμφωνα με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το premium καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο στον ασφαλιστή, και κατά κύριο λόγο αποζημιώνει τον ασφαλιστή για την ανάληψη κινδύνου μελλοντικής πληρωμής προς τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημίας.

Παράδειγμα:
Ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου μπορεί να ασφαλίσει την αξία του οχήματος του κατά ζημιάς που μπορεί να προκύψει από ατύχημα, κλοπή και άλλες πιθανές αιτίες.

Ο ιδιοκτήτης πληρώνει συνήθως ένα σταθερό ποσό (premium) σε αντάλλαγμα για την εγγύηση της ασφαλιστικής εταιρείας να καλύψει τυχόν οικονομικές απώλειες που θα προκύψουν, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υπέγραψαν τα δύο μέρη.