Αρχικό Κεφάλαιο (Principal)

Αρχικό κεφάλαιο (principal) είναι το κεφάλαιο που έχει αρχικά δανεισθεί ένας δανειολήπτης ή το εναπομένον κεφάλαιο το οποίο έχει δανεισθεί και παραμένει […]