Αρχικό Κεφάλαιο (Principal)

Αρχικό κεφάλαιο (principal) είναι το καθαρό κεφάλαιο που έχει δανεισθεί ένας δανειολήπτης χωρίς τους τόκους που οφείλει να εξοφλήσει.

Εναλλακτικά είναι το εναπομένον κεφάλαιο που παραμένει απλήρωτο, αν από το συνολικό ποσό δανεισμού αφαιρεθούν οι οφειλόμενοι τόκοι.

Υπολογισμός τόκου

Η σχέση μεταξύ αρχικού κεφαλαίου, επιτοκίου και τόκου, φαίνεται καλύτερα στον παρακάτω μαθηματικό τύπο.

SI = P * R * T

SI: Simple interest (απλός τόκος)
P: Principal (αρχικό κεφάλαιο)
R: Interest rate per year (επιτόκιο)
T: Term of loan (διάρκεια σε χρόνια)

Παράδειγμα:
Αν ένας επενδυτής καταθέσει 1.000€ σε ένα καταθετικό λογαριασμό με επιτόκιο 5% το χρόνο, τότε σε 6 χρόνια θα εισπράξει:
SI = P * R * T = 1.000 * 0,05 * 6 = 300€