Ιδιωτική Κατανάλωση (Private consumption)

Ιδιωτική κατανάλωση είναι το σύνολο των τρεχουσών δαπανών των ιδιωτών μιας χώρας για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.