Πρόβλημα της Στενότητας (Scarcity problem)

Πρόβλημα της στενότητας είναι το πρόβλημα της ανεπάρκειας αγαθών και υπηρεσιών για την ποσοτική και ποιοτική ικανοποίηση όλων των αναγκών των μελών μιας κοινωνίας. […]