Πρόβλημα της Στενότητας (Scarcity problem)

Πρόβλημα της στενότητας είναι το πρόβλημα της ανεπάρκειας αγαθών και υπηρεσιών για την ποσοτική και ποιοτική ικανοποίηση όλων των αναγκών των μελών μιας κοινωνίας.

Η στενότητα αυτή οφείλεται στο ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να παραχθούν με τη χρησιμοποίηση παραγωγικών συντελεστών, των οποίων οι διαθέσιμες ποσότητες από τις διάφορες κοινωνίες είναι περιορισμένες.

Το πρόβλημα της στενότητας των αγαθών και των υπηρεσιών αντιμετωπίζεται αλλά δε λύνεται με την οικονομική μεγέθυνση γιατί αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες των ατόμων καθώς επιδιώκουν ένα ολοένα και καλύτερο βιοτικό επίπεδο και ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.

Κάποιες ανθρώπινες ανάγκες, ιδιαίτερα εκείνες που ονομάζονται βασικές (π.χ. ανάγκη για τροφή), μπορεί να υφίστανται κορεσμό, δηλαδή να φθάνει η ικανοποίηση τους σε σημείο που να μην υπάρχει επιθυμία για περισσότερο.

Κορεσμός όμως για το σύνολο των αναγκών των ατόμων μιας κοινωνίας δεν είναι δυνατό να επέλθει, γιατί δημιουργούνται συνεχώς νέες ανάγκες ή γιατί επιζητείται η καλύτερη ικανοποίηση των παλαιών.

Οι περισσότερες ίσως επιμέρους ανάγκες που προσπαθούν να ικανοποιήσουν σήμερα τα άτομα δεν υπήρχαν παλαιότερα (πχ ανάγκες για απόκτηση τηλεόρασης, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολλών άλλων αγαθών) ή ικανοποιούνταν με πολύ απλούστερους τρόπους (πχ οι ανάγκες ιατρικής περίθαλψης, διατροφής, ενδυμασίας, στέγασης κ.ά.).

Η διαιωνιζόμενη στενότητα αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών αποτελεί τη βάση του οικονομικού προβλήματος (economic problem) και το λόγο για την ύπαρξη της οικονομικής επιστήμης.

Τα αγαθά που υπόκεινται στον περιορισμό της στενότητας τα ονομάζουμε οικονομικά αγαθά (economic goods).