Αρχή της Αναγνώρισης Λογιστικών Γεγονότων μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού (Recognition of post balance sheet events principle)

Αρχή της αναγνώρισης λογιστικών γεγονότων μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού είναι μια λογιστική αρχή που καθορίζει πως αντιμετωπίζονται γεγονότα που συνέβησαν μετά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού και πριν […]